Nyheter > Fra foreningen

Illustrasjon: iStock.com/frender

Du har kanskje fått med deg at stillinger for leger i spesialisering snart skal bli faste stillinger? Men gjelder det alle? Og hvordan skal det fungere da? Her får du svar på alt du lurer på om faste stillinger (og kanskje litt til):

Artikkelen ble publisert i Forum 2/2015.

Når starter ordningen med fast jobb?

Alle stillinger for leger i spesialisering, med unntak av vikariater og øremerkede stillinger for leger i spesialiteter utenfor sykehus, skal utlyses som faste stillinger så tidlig som mulig og ikke senere enn 1.juli 2015.

Blir alle stillinger faste?

Nei, det vil fremdeles være lovlig å ansette midlertidig i reelle vikariater, f.eks ved foreldrepermisjon. I tillegg skal det være øremerkede stillinger for spesialiteter utenfor sykehus. De mest vanlige av disse er allmennleger som trenger ett år på sykehus for å bli ferdig spesialist i allmennmedisin.

Hvilke stillinger blir faste?

De stillingene som nå er faste, forblir faste. Alle stillinger for leger i spesialisering skal lyses ut som faste stillinger (det som nå er fire-, fem- og seksårsstillinger).

Hva skjer når jeg blir ferdig spesialist?

Da får du en hyggelig epost fra Helsedirektoratet som bekrefter dette, og arbeider videre i din faste stilling. Du vil da komme over i en ny lønnskategori: legespesialist. Legespesialistkategorien er «ment for en begrenset overgangsperiode», i følge avtalen. Det er partenes intensjon at denne perioden skal vare for en begrenset periode, før legespesialisten søker og får en overlegestilling.

Blir det ikke propp i systemet når folk får fast stilling?

Nei, ja og kanskje. Faste stillinger er en normalisering av arbeidslivet. Vi vet at ca 30% av dagens overleger vil gå av med pensjon i løpet av de neste 15 år. Disse overlegene må erstattes. I tillegg vil økt etterspørsel føre til et økt behov for overleger totalt sett. Sykehusene har en plikt til å utdanne spesialister, og må planlegge utdanningen for et fremtidig behov. Likevel vil det noen steder bli ferdige spesialister som ikke får overlegestilling. Noen vil ha mulighet til å flytte til et annet sted. Noen spesialiteter fins bare på universitetssykehusene, og det er trolig her disse problemstillingene vil oppstå.

RHFene må dimensjonere antallet stillinger for leger i spesialisering på nytt, slik at det er plass til alle som er fast ansatt på gruppe II avdeling, men som trenger gruppe I tjeneste. Dersom det gjøres en god jobb her, vil problemene med propper bli mindre enn etter dagens ordning. Fra 1. juli skal alle som nyansettes ha fast ansettelse ved et helseforetak.

Avtalen sier at jeg skal få en utdanningsplan når jeg starter i stillingen - hva skal den inneholde?

Den skal inneholde en normert plan for utdanningen, som har med hvor spesialiseringen skal foregå. Eksempler på innhold kan være tidsplan for rotasjon til ulike avdelinger, og plan for gruppe I tjeneste.

Mitt sykehus har avtale med ett universitetssykehus, men jeg vil heller til et annet sykehus. Hva gjør jeg da?

Utdanningsplanen er ikke hugget i sten, og kan reforhandles. I tillegg er en fast jobb nettopp en jobb. Det er naturlig at du tar dette opp på intervjuet for stillingen. Ved endringer i løpet av ansettelsestiden, kan du også ha samtaler med arbeidsgiver slik at du kan ha gruppe-I tjeneste et annet sted enn det som er avtalt. Du kan også si opp stillingen, og kan søke en stilling ved det ønskede sykehuset.

Blir ikke dette systemet med faste stillinger veldig lite fleksibelt?

Tja. Systemet og spesialiseringen blir mer forutsigbar, gir sterkere rettigheter for arbeidstaker, og er også mer forpliktende for arbeidsgiver.

Hva er egentlig poenget med faste stillinger, systemet har jo fungert og utdannet spesialister i titalls år?

Faste stillinger er normalen i norsk arbeidsliv. Legeforeningen ser dette som en god grunn i seg selv.

Faste stillinger er viktig fra et likestillingsperspektiv - Legeforeningen generelt, og Ylf spesielt, har alt for mange eksempler på leger som blir diskriminert ifm graviditet og foreldrepermisjon. Å uttale seg om uheldige forhold hos arbeidsgiver er lettere for fast ansatte - indirekte eller direkte trussel om å ikke forlenge vikariatet er en vanlig grunn til at man ikke sier ifra om korridorpasienter, uholdbar arbeidsbelastning, dårlige ledere, e.l.

Spesialistutdanningen kan gjerne bli bedre strukturert, og dette er lettere å planlegge med fast stilling. Arbeidsgiver får større ansvar for at legen faktisk får utført de prosedyrene hun/han trenger. Det er grunn til å anta at kvaliteten på spesialiseringen blir bedre når arbeidsgiver vet at legen skal bli værende. Tidshorisonten er lang - arbeidsgiver har interesse av å investere i arbeidstaker fordi denne skal være der i overskuelig framtid. Det samme gjelder for arbeidstaker (=legen): istedenfor å hele tiden holde et halvt øye på stillingsmarkedet kan man investere i det faglige miljøet på avdelingen.

Hvordan skal vi nå bli kvitt de legene som ikke fungerer?

Ved profesjonell arbeidsgiveroppførsel! Leger som ikke fungerer skal få veiledning og tilbakemelding, for å kunne forbedre seg. Dersom dette ikke nytter, bør legen veiledes ut av spesialiteten. Dersom legen ikke utfører det arbeidet som er forventet, eller har forventet progresjon, kan det i noen tilfeller være saklig grunn for å avslutte arbeidsforholdet (=oppsigelse).

Hvem får fast stilling?

Den som er best kvalifisert til stillingen får den. Legen som søker må kvalifisere som lege i spesialisering (LIS), man kan altså ikke være ferdig spesialist (med mindre man starter på en ny spesialitet). Dette følger det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Den nåværende ordningen der arbeidsgiver må velge blant de tre som har kortest tid igjen til spesialitet, faller bort.

Istock

Mye nytt, mye å lure på...

Jeg har gått alle kurs og har fylt ut listene mine, men har latt være å sende inn papirene mine da jeg hørte det skulle bli faste stillinger. Er jeg kvalifisert til å søke fast stilling som LIS?

Nei. Du er jo ferdig spesialist, og kan ikke søke stilling som lege i spesialisering.

Det er jo skikkelig urettferdig at vi som er ferdige spesialister hverken får overlegestilling eller fast stilling som LIS!!?!

Ved endringer vil noen grupper falle mellom to stoler. Det er viktig å understreke at denne gruppen er i samme situasjon som før vi fikk gjennomslag for faste stillinger. Heller ikke i dag kan man få stilling for lege i spesialisering dersom man er ferdig spesialist. Dette gjør selvsagt ikke at det føles mindre urettferdig.

Jeg går i en fireårsstilling, kan arbeidsgiver gjøre denne om til fast stilling?

Ja. Der stillingen har vært utlyst og du har fått den, er det grunn til å anta at du ville fått stillingen også dersom den hadde vært utlyst som fast stilling.

Jeg går i en fireårsstilling som varer til 2018, men er ferdig spesialist nå. Kan arbeidsgiver si meg opp for å ansette en annen i denne stillingen, som nå blir fast?

Arbeidsgiver må forholde seg til den avtalen som er inngått. Med mindre det er tatt forbehold i arbeidskontrakten om at ansettelsesforholdet varer til legen er ferdig spesialist, vil du ha rett til å jobbe i stillingen til 2018.

Når jeg blir ferdig spesialist rykker jeg vel opp i bakvaktsjiktet?

Hvilket vaktsjikt du går i endres ikke av om du blir ferdig spesialist, men av arbeidsgivers behov. Der du er fast ansatt vil det ikke være unaturlig at din stilling som LIS er knyttet til et for- eller mellomvaktsjikt. Ved konstituering som overlege vil du normalt følge bakvaktsjiktet.

Hvordan vil dette bli sett i lys av ny spesialiststruktur?

Den nye spesialiststrukturen er ikke ferdig enda, så det vet vi ikke. Men her er det grunn til å tro at det kan bli endringer som har betydning for utdanningsplanen. I så fall må denne justeres.

Jeg har fått fast jobb på gastrokirurgisk avdeling, men vil heller bli thoraxkirurg. Må jeg si opp stillingen min og søke en ny?

Vi legger til grunn at ny spesialitetsstruktur vil ha de nåværende grenspesialitetene i kirurgi og medisin som selvstendige spesialiteter (hovedspesialiteter). Det vil likevel være lokale variasjoner i hvordan avdelingene er organisert, så det er umulig å gi et fasitsvar på dette.

Jeg er i dag ansatt i en 4-års stilling, men mangler gruppe I. Hvordan i all verdens land og rike skal jeg få tatt denne?

Legeforeningen har i hele prosessen hatt fokus på at dette også må håndteres av arbeidsgiver i de samarbeidsavtalene som skal inngås mellom helseforetak for å sikre all nødvendig tjeneste for legene i spesialisering.

Hva gjør jeg dersom jeg får et tilbud om fast stilling, og har spørsmål om arbeidsavtalen?

Du bør i så fall kontakte Legeforeningen for eventuelle råd, eller sette deg i kontakt med aktuelle tillitsvalgt.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer