Nyheter > Aktuelt

Foto: Renee Hankin

Landets tillitsvalgte LIS var samlet til høstkurs og tariffkonferanse fra 18. til 20. november 2014 på Hotel Expo på Fornebu. Bakteppet var lagt. Faste stillinger for leger i spesialisering er avtalefestet i mekling. Johan Torgersen abdiserer og finner husly i Direktoratet. Høyaktuelle saker og samtidigheter lokket en aktiv og engasjert gjeng til Hovedstaden.

Artikkelen ble publisert i Forum 1/2015.

President Hege Gjessing og eks-Ylf-sekretariatsleder Bjørn Ove Kvavik deltok under høstkurset i en seanse kalt «Faste stillinger - veien hit». Her fikk vi et tankevekkende tilbakeblikk i den lange kampen for faste stillinger for LIS. Den største seieren er vunnet, men stadig gjenstår implementeringsarbeid, dimensjonering og evaluering. Vi er i en god posisjon, og skal forvalte den med største nøye. Utfordringer vil dukke opp, og de vil bli håndtert med høyeste prioritet. Mer enn noe annet bærer saken om faste stillinger bud om at tillitsvalgtarbeidet nytter.

Arbeidsbelastning har seilt opp som ett av de store fokusområdene for Ylf. Under tariffkonferansen fikk vi beriket diskusjonen ytterligere gjennom levende innspill, og produktet fra styrets arbeidsmøte tidligere i høst ble spisset. Det er stor enighet om at begrepet omfatter mye mer enn arbeids- og hviletid. Styret får ta jobben videre, og vil spesielt utrede hvilke målbare parametere for arbeidsbelastning som eksisterer.

Kvalitet og valginstruks

Ylf har engasjert seg i kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Under diskusjonen utkrystalliserte det seg et spesielt fokus på kvalitet i spesialiseringen. Styret ble gitt mandat til å videreføre kvalitetsarbeidet i den retningen Landsrådet skisserte.

Etter valget av Ylf-styre i 2013 avstedkom en diskusjon om hvorvidt gjeldende valginstruks ivaretar bred representasjon etter formålet. Begge kjønn og alle helseregionene bør være representert i styret. Etter årsmøtet i 2014 ble styret bedt om å utrede alternative valginstrukser og deres evne til bedre å ivareta representasjonen. Styret satte ned utvalget SALIG2, og utredningen ble presentert på Tariffkonferansen. Saken ble debattert og videre belyst gjennom benkeforslag. Da det kom til avstemning, vedtok Landsrådet at det per nå ikke er grunnlag for å endre valginstruksen.

Hanne Valeur

Avtroppende leder Johan Torgersen og påtroppende leder Marit Halonen Christiansen.

Torgersen takket av

Forenende rekreasjon hører med når Ylf er samlet. Denne gangen fikk Snarøyahallen og nasjonalskatten Dordi Norby ta imot et busslass glattskodde curlingleger. Her avstedkom en uvanlig fornøyelig seanse med store grasiøsiteter og nervøse sistestener.

Under festmiddagen fikk vi også nyte celebert åsyn. Presidenten hadde følge av leder av Allmennlegeforeningen Kari Sollien, og Jon Helle, Visepresident og leder av Overlegeforeningen. Dette var Johan Torgersen sitt siste Ylf-møte, og store deler av kvelden var viet til å markere hans fenomenale innsats for Ylf og Legeforeningen. Vi fikk også god anledning til å ønske Marit Halonen Christiansen velkommen som ny leder. Marit er en stor kapasitet i Legeforeningen, og har gjennom sine verv som foretakstillitsvalgt, sentralstyremedlem og Ylf-nestleder gått den beste skole for å gjøre en framifrå jobb som «Leiar». Heia!

Foto: Renee Hankin

Tillitsvalgte fikk prøve seg på glattisen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer