Nyheter > Aktuelt

Foto: Tilde Broch Østborg

Tre organisasjoner for europeiske leger møttes nylig i Wien til felles generalforsamling.

Artikkelen ble publisert i Forum 3/2015.

EJD (European Junior Doctors), AEMH (Association Européenne des Médecins des Hôpitaux) og FEMS (Fédération Européenne des Médecins Salariés) er tre europeiske legeorganisasjoner som har samarbeidet tidligere, men aldri før møttes i fellesskap. Til tross for initiell skepsis fra flere sentrale aktører, ble det avholdt en felles generalforsamling i Wien 8. mai, fasilitert av norsk representasjon i EJD.

I forkant av møtet arrangerte organisasjonene i fellesskap en konferanse om «Clinical leadership». EJDs kartlegging av utdanning i klinisk ledelse i Europa viser at bare et fåtall av landene har klinisk ledelse som del av medisinstudiet eller spesialistutdannelsen. Norge var regnet inn blant land som har dette, til tross for at en kan stille spørsmål ved hvorvidt det obligatoriske kurset for LIS i organisasjon og ledelse kan regnes som utdanning i «Clinical leadership».

Brudd på EUs arbeidstidsdirektiv

EUs arbeidstidsdirektiv (EWTD) fra 2003 er for mange lands leger et viktig verktøy for å regulere arbeidstiden. Det begrenser blant annet den gjennomsnittlige arbeidsuken, regulerer hviletid, og sikrer ferierettigheter. På bakgrunn av direktivet har EU-kommisjonen meldt Irland og Frankrike til EU-domstolen på grunn av grove brudd på EWTD, og leger i disse landene har i påvente av dom fått bedret sine arbeidsforhold.

EU-kommisjonen lanserte nylig en offentlig høring vedrørende implementering og revisjon av EWTD. På grunn av det aktuelle politiske klimaet i Europa, frykter mange fagforeninger og sammenslutninger at målsetningen med å åpne direktivet er å løsne reguleringene som verner arbeidstakerne mot uholdbare arbeidstider. På bakgrunn av dette forberedte de tre ovennevnte organisasjonene en felles resolusjon som ble vedtatt på den felles generalforsamlingen. Innholdet er i korte trekk at man støtter den eksisterende ordlyden i EWTD, særlig med tanke på at all tid på arbeidsplassen regnes en-til-en som tellende arbeidstid. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Privat

EJD-president Carsten Mohrhardt og Ylf-representant Tilde Broch Østborg.

Styremøte og generalforsamling

EJD avholdt også sitt styremøte, vårmøte og generalforsamling i etterkant av fellesmøtet. Sentrale saker var gjennomgang av lover og statutter, opprydning i relasjon til representasjon i andre organisasjoner og omorganisering av lobbyering og tilstedeværelse i Brüssel. Ylf arrangerer neste møte i EJD, som avholdes på Soria Moria 22-24. oktober 2015.

Skifte i Ylfs internasjonale representasjon

På bakgrunn av manglende mandat fra Ylf, trekker undertegnede (Tilde Østborg) seg fra internasjonalt arbeid fra 1. august 2015. Arbeidet vil videreføres av Kristin Kornelia Utne.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer