Nyheter > Aktuelt

Basso

Det sittende styret har hatt arbeidsmøte for å sette ny retning i det siste året av valgperioden.

Et ylf-styre velges hvert annet år på årsmøtet på vårparten. Styreperioden starter i september, og det sittende styret er nå over i sitt andre år.

Det siste året har vært preget av store hendelser. Arbeidsrettssaken i fjor høst og den senere avtaleinngåelsen med Spekter satte sitt preg på høsten og vinteren. Samtidig raste debatten om ny spesialitetsstruktur og spesielt ønsket om å få inn forskriftsfestede og obligatoriske prosedyrelister. På vårparten var det nytt hovedoppgjør og lokale forhandlinger, samtidig som man forhandlet om LIS1-tjenesten i distrikt. Legg til alt det som skjedde med #metoo-kampanjen og all diskusjonen som har pågått om fastlegekrisen, så er det lett å se at det har vært mye å gjøre.

Proaktiv, ikke reaktiv

Livet i Ylf er aldri kjedelig, men det gjelder å være proaktiv og ikke reaktiv til alt som skjer. Det sittende styret har derfor måttet velge noen satsingsområder, som jeg skal gå gjennom i denne artikkelen.

Aller først vil jeg trekke frem kommunikasjonssatsingen. Du har kanskje merket den allerede hvis du følger oss på Instagram, Facebook eller er med i noen av våre whatsapp-grupper. Vara til styret, Anniken Elnes, har blitt trukket med i styrearbeidet og skal være med  å sette fart på informasjonsflyten ut til medlemmene. Vi vil forsøke oss med mer videobruk i alle kanaler, samtidig som vi vil prøve å informere fortløpende om viktige saker og diskusjoner. Gi oss gjerne tilbakemelding på hvordan kommunikasjonen fungerer!

Sekreteriatsleder i Ylf Bjørn Ove Kvavik og FTV ved OUS og møtende vararepresentant i Ylfs styre Anniken Elnes

Et annet arbeid er knyttet til seksuell trakassering. Legeforeningen har laget en veileder for tillitsvalgte i håndtering av saker, og Ylf skal nå også forsøke å produsere et flytskjema som kan brukes i samme setting. Denne håper vi kan presenteres på høstkurset/tariffkonferansen der vi også har invitert Marie Louise Sunde fra #hunspanderer til å komme å fortelle om hva hun mener bør gjøres videre.

LIS1-problemet

Bare 36% av søkerne til LIS1-stilling fikk en plass i vårens opptaksrunde. Det er forventet at LIS1-køen vil øke til flere tusen personer innen få år om ikke endringer i systemet gjøres. Mange av de som står i køen er Ylf-medlemmer, og det er viktig at Ylf tar ansvar og jobber for deres rettigheter.

Vi vet at sykehusene tar inn mange LIS1-ventere og gir dem jobb som innkomst-skrivere eller postleger. Dette er i seg selv et bevis på at det er behov for flere LIS1-leger. Det utlyses 950 i året, men sammen med Nmf ønsker vi å legge enda større press på myndighetene for å øke antallet LIS1-stillinger – i første omgang 200 stykker. Dette vil løse mye av køproblemet i første omgang, men vi er nok avhengig av en kontinuerlig vurdering av behovet fremover. Under den sittende regjeringen har LIS1-tilbudet stått stille. Siste oppjustering på 25 plasser ble gjort i 2012.

Legespesialisten

I andre enden av spesialiseringen er vi nå i ferd med å få flere og flere legespesialister. Vi ser nå tendensene til at arbeidsgiver etablerer hele vaktsjikt med legespesialister og enkelte steder tas bakvakt ut av tjeneste når forvakten er spesialist. Håvard Ravnestad i styret, har fått ansvaret med å følge opp denne saken. Men aller først trenger vi tall, og det har arbeidsgiver lovet å gi oss.

Samhandling

Samhandling har lenge vært et forsaket tema i helsetjenesten, ikke minst fordi det ikke fins noen overbyggende styringsstruktur mellom helseforetakene og kommunene. 

Norsk forening for allmennmedisin var i vår ute med en sjekkliste for sykehusene når man overfører pasienter til primærhelsetjenesten. Ylf har vært en pådriver for at hele foreningen må jobbe mer med dette for å skape bedre pasientflyt ikke bare ut av, men også inn i sykehusene. Foretakstillitsvalgt i Møre og Romsdal, Ida Birkhaug, kommer til å være vår representant inn i dette sentrale arbeidet, i tillegg til at flere i styret kommer til å jobbe med å sikre at yngre legers stemmer blir hørt. Har du noen innspill, er det bare å ta kontakt med oss underveis! Vi vil gi fortløpende rapporter!

FTV for Ylf i Helse Møre og Romsdal Ida Monn Birkhaug

Ledelse

De fleste har nok fått med seg at Helselederskolen er i gang. Det var nesten 200 søkere på de 14 plassene, og det er mange som har uttrykt et ønske om at man bredder denne satsingen. Clara Bratholm er vår representant inn i den sentrale gruppen som skal se på hele lederprogrammet til Legeforeningen. 

Helselederskolen er sikret midler for tre år i første omgang, men det vil være naturlig å se på hva som gikk bra og hva man kunne gjort bedre allerede etter det første året. I tillegg holder styringsgruppen med Kirsten Rogstad fra Almennlegeforeningen og Anne-Karin Rime fra Overlegeforeningen på å lage et kurstilbud også for spesialister. Så følg med, for her vil det komme endringer etter hvert.

Har dere tanker om hvordan ting bør gjøres, så ta gjerne kontakt med Ylf sentralt eller direkte med Clara! 

Styremedlemmene Clara Bratholm og Lorentz Linde

Spesialisering

Implementeringen av ny spesialitetsstruktur er så vidt begynt, og her fortsetter vi det arbeidet vi allerede har påbegynt både i sentrale grupper og inn mot helsemyndighetene. Anja Fog Heen som sitter i styret og Legeforeningens sentralstyre, skal fortsette å koordinere arbeidet i forhold til regelverket. Nestleder Kristin Utne kommer til å følge opp innholdsbiten. Ylf har nettopp sendt inn høringssvar på den nye veilederen som er sendt ut fra Helsedirektoratet. Høringssvaret finner du her

Utover dette er det åpenbare utfordringer som lurer i horisonten. Overgangsordningen mellom gammel og ny spesialiseringsordning må følges opp, og samtidig er det viktig å sikre at kvaliteten på utdanningen ikke forringes. 

Forhandlinger igjen

Til slutt må jeg få nevne at tariffkonferansen nærmer seg med stormskritt. Ylf samles 3-7/12 i Larvik for blant annet å kurses i forhandlingsteknikk, men også lage prioriteringer til vårens forhandlingsrunder. (Du kan melde deg på her). 

Avtalen med Virke-sykehusene skal reforhandles, og der har man ennå ikke fått sikret hverken rullerende planer eller faste stillinger. Samtidig må man diskutere neste vårs mellomoppgjør med Spekter. Det betyr at det bare skal forhandles om lønn, men om det blir sentralt eller lokalt vil være opptil landsrådet å bestemme 6. desember.

Det er selvfølgelig mye mer jeg kunne skrevet om, men jeg tror jeg foreløpig stopper her. Vi vil gjerne høre fra deg om du har noe å fortelle oss. Bruk gjerne e-posten ylf@legeforeningen.no eller kontakt meg direkte. Og ønsker du besøk av oss, er det også bare å ta kontakt. Styret ønsker å være på tilbudssiden for medlemmene i Ylf, så her er det bare å flagge behov og ønsker!

Det følgende ble spilt inn fra landsrådet til styret på årsmøtet i vår:

  • Landsrådet ber Ylf-styret ta videre med legeforeningen at denne forplikter seg til å utarbeide retningslinjer for nulltoleranse for verbal, ikke-verbal og fysisk trakasserende atferd. Retningslinjene skal tydeliggjøre at utøvelse av slik atferd er uforenelig med et tillitsvalgtverv i legeforeningen, og også være tydelig på hvilke konsekvenser atferden får for den tillitsvalgte.
  • Ylfs styre får mandat fra landsrådet til å avsette ressurser til å utforske hvordan legeforeningen kan bli en tydeligere aktør innen moderne helsetjenester og helseteknologi-feltet. Forslaget ble oversendt styret for videre behandling.
  • Styret skal sette ned en arbeidsgruppe som evaluerer ordningen for ansettelse av LIS1 og innarbeide dette i policydokumentet som omhandler spesialisering for LIS. 
  • Landsrådet ber styret se på legespesialistens vilkår og hvordan de best ivaretas. Arbeidet legges frem for høstens tariffkonferanse, eventuelt med lovendringsforslag. 
  • Landsrådet ber styret om å omorganisere foreningens sekretariatsbistand ved å opprette en fulltidsstilling som jurist. Styret bes legge frem en helhetlig modell for fremtidig sekretariatsbistand på Tariffkonferansen 2018.
  • Ylf skal jobbe for å bedre vilkår for leger som avtjener verneplikt i Forsvaret, med hovedfokus på lønn, pensjon og offisersgrad. Rent konkret må det fattes politiske vedtak som sikrer adekvate rammer rundt tjenesten, samt utnevnes en komité som kan jobbe med en langsiktig plan for sivil/militær rekrutterings- og karrierepolicy. 
  • Landsrådet utsetter forslag om endring av vedtekter til tariffkonferansen 2018 og endring i vedtektene diskuteres hver for seg.

 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer