Nyheter > Debatt og perspektiver

Vi er kommet langt, men vi har ennå en lang vei å gå! Er arbeidsgiver sitt ansvar bevisst når det gjelder arbeidsmiljø og belastning for yngre leger? Her er noen historier som får meg til å lure, skriver Shruti Sharma.

Etter nesten fem år som tillitsvalgt og seks og et halvt års fartstid som LIS-lege, har jeg opplevd og fått høre om situasjoner og utsagn om legers arbeidshverdag som har fått meg til å lure på hva arbeidsgiver tenker om sine arbeidstakere. Er de sitt ansvar bevisst? Hva skal vi som arbeidstakere akseptere – og hva er ikke greit? Eksemplene under er hendelser jeg enten har opplevd selv gjennom mine år som tillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal, eller som er samlet inn etter å ha snakket med medlemmer og tillitsvalgte i fra hele landet.

Er det greit at en lege får premature rier eller føder prematurt på vakt fordi hun ikke får automatisk vaktfritak i siste trimester? Det var faktisk noe slikt som måtte til for at vi skulle få tariffestet vaktfritak i tredje trimester. En studie fra 2011 om skiftarbeid og svangerskap viser at det er 27 % økt sannsynlighet for å føde et barn med lav fødselsvekt, og 12 % økt risiko for å føde et barn som er lite i forhold til svangerskapslengde1. En dansk studie viser at risiko for abort øker med antall nattskift per uke, og risikoen øker med antall påfølgende nattevakter2. Er det greit at jobben går den gravide legen og det ufødte barn på helsen løs? Kanskje det er på tide med studier på norske leger? Uansett er det viktig at gravide leger får tilrettelagt arbeidet for å bevare helsen og holde ut lengst mulig i jobben, så fremt det er forsvarlig. Ved enkelte foretak vil en bedriftsjordmor kunne hjelpe med dette. Noen er heldige og er i veldig god form i svangerskapet. Automatisk vaktfritak er viktig for å beskytte oss mot oss selv.

Foretak med bedriftsjordmor:

 • Helse Førde
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Bergen
 • St. Olavs
 • Vestre Viken HF
 • Sykehuset Østfold
 • Akershus Universitetssykehus
 • Oslo Universitetssykehus

Er du usikker på om foretaket ditt har bedriftsjordmor? Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten!

Er det greit at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet ditt når du blir gravid og skal ut i svangerskapspermisjon? Det er ikke uvanlig at kvinnelige LIS-leger i vikariat i løpet av svangerskapet får beskjed om at vikariatet ikke forlenges kort tid før eller etter fødsel. Hvordan kan arbeidsgiver synes det er greit å ha en personalpolitikk som sender barselkvinner på NAV for at de skal spare mellomlegget mellom 6G og full lønn? En kollega hadde hittil fått positive tilbakemeldinger på arbeidet sitt, og muntlig beskjed om at arbeidsgiver ville beholde henne fremover, men at de ikke kunne forutse mer enn tre måneder om gangen. Så snart leder fikk vite at hun var gravid fikk hun en e-post hvor leder skrev at de ikke kunne forlenge vikariatet hennes, som gikk ut først om seks måneder (rett etter hun etter planen skulle gått ut i vaktfritak), med argumentet at det ville bli flere LIS-leger enn stillinger. Dette til tross for at hun visste det ville være flere LIS-leger som kom til å slutte frem til da. En annen kollega fortalte om tidlig graviditet på slutten av et jobbintervju. Da ble det muntlige jobbtilbudet trukket tilbake. To uker senere endte svangerskapet dessverre med en spontanabort, og da hun tok kontakt med avdelingen på nytt ble hun umiddelbart tilbudt stilling. Jeg har også personlig hørt om en leder som har sagt at kvinnelige LIS-leger ikke burde få lov å bli gravide! Er det greit?

"En kollega fortalte om tidlig graviditet på slutten av et jobbintervju. Da ble det muntlige jobbtilbudet trukket tilbake. To uker senere endte svangerskapet dessverre med en spontanabort og da hun tok kontakt med avdelingen på nytt ble hun umiddelbart tilbudt stilling."

Er det greit å få negative tilbakemeldinger når man rapporterer om kritikkverdige forhold? Utad blir man oppfordret til å rapportere om kritikkverdige forhold. Likevel ble det i en periode i 2015 og 2016 ved enkelte foretak forsøkt å innføre kontrakter med en klausul der man forpliktet seg til å holde informasjon om kritikkverdige forhold internt i foretaket. «Du skal få jobb hos oss, men ikke si noe til noen andre eller media om alt det som ikke er på stell». Dette ble fjernet – men først etter store protester fra tillitsvalgte. Selv har jeg tidligere fått beskjed om «å ikke skrive så mange avviksmeldinger, fordi det satte avdelingen i et dårlig lys«. Jeg skriver fremdeles avviksmeldinger der det er rett å gjøre det, men er det greit å få slike tilbakemeldinger?

Er det greit at leger ikke tør å si i fra om uforsvarlig arbeidsbelastning i frykt for å miste jobben? Det er mange LIS-leger som fremdeles går i vikariater, de aller fleste i lovlige stillinger, men det finnes ennå ulovlige vikariater. Det har tidligere ikke vært uvanlig at LIS-legene fikk forlenget vikariatene sine med tre uker, en måned eller to måneder. Jeg håper den tiden er forbi. Ved enkelte avdelinger er arbeidsbelastningen så stor at flere LIS-leger slutter fordi de ikke orker å slite seg ut for jobben. De som blir igjen tør ofte ikke si ifra fordi de er redde for ikke å få forlenget vikariatet sitt. LIS-legene er redde for å si ifra om kritikkverdige forhold og høy arbeidsbelastning fordi de vil ikke bli stemplet som illojale, svake eller lite kompetente. Og så snakker man om at det ikke finnes fryktkultur? Av samme grunn er det også mange som ikke skriver overtid. Jeg mener det skal synes hvor mye vi jobber, hvis ikke tror arbeidsgiver at de kan presse inn flere arbeidsoppgaver i en allerede for travel hverdag.

"Er det greit at enkeltleger må stå til ansvar ved uheldige hendelser for pasienter når det egentlig er systemfeil som er årsaken?"

Er det greit at enkeltleger må stå til ansvar ved uheldige hendelser for pasienter når det egentlig er systemfeil som er årsaken? Nylig fikk jeg høre at en LIS-lege sa til bakvakt at hun – midt på natten – var for sliten til å operere. Da fikk hun beskjed om at «Det må du bare gjøre». Det vises ofte til sikkerhetsreglementet i luftfarten, så hvorfor har ikke vi noe tilsvarende som “fit for flight” for pilotene3? Dersom en pilot hadde sagt at hun ikke er i form til å fly, er det ingen som hadde sagt: «Det må du bare gjøre»! Leger, uavhengig av hvor erfaren de er, har ofte en svært høy terskel for å si at «Nå klarer jeg ikke å tenke klart. Jeg fungerer ikke». Vi får alltid vite at det er VI som er ansvarlige for å vurdere forsvarlighet når vi jobber lange vakter, og vi må si ifra når vi mener det ikke lenger er forsvarlig. Hva gjør man når man sier fra, men ikke blir hørt? Når sikkerhetsnettet ikke vil ta imot deg? Det er ikke lenge siden en dansk LIS-lege ble dømt for grov tjenesteforsømmelse da en pasient døde. Det medførte til aksjonen #detkuhaværtmig. Er det greit at enkeltleger må stå til ansvar ved uheldige hendelser for pasienter når det egentlig er systemfeil som er årsaken?

Er det greit? I tillegg til vaktfritak for gravide i siste trimester, ble det etter streik og rettssak gjennomslag for tariffestet rett til rullerende planer. Jeg kan ikke se for meg mange andre arbeidstakere som jobber like mye som leger og som hadde akseptert å måtte jobbe inn sin egen ferie, foreldrepermisjon og annet fravær på den måten arbeidsgiver i sykehusene krevde fra oss. Dette er et eksempel fra sommerferieavviklingen på en avdeling med en særs kreativ arbeidsgiver: Arbeidsukene ble fylt med 60 timer per uke, mens selve ferieuken kun talte 40 timer. Det vil si at dersom man tok ut én uke ferie på sommeren, skyldte man arbeidsgiver 20 timer arbeid. Jeg skulle ønske jeg kunne si at dette var tull... I et annet tilfelle ble ikke 7-trinnsraketten fulgt ved utarbeidelse av nye tjenesteplaner, og da man påpekte dette sa arbeidsgiver at det var uheldig, men at «arbeidsgiver har jo siste ordet uansett». Er det greit?

"Er det greit at dyrebar arbeidstid går vekk til elendige journalsystem?"

Er det greit at dyrebar arbeidstid går vekk til elendige journalsystemer? Mer og mer av legers arbeidstid tas opp av oppgaver som ikke er direkte legeoppgaver. I løpet av en arbeidsdag har jeg av og til brukt minst en til to timer på blant annet å organisere timer ved andre avdelinger, sikre at oppfølging gjøres ved å ringe til andre instanser og sittet og kodet opphold/konsultasjoner inn i et tungrodd elektronisk journalsystem. Når vi snakker om optimale arbeidsforhold burde verktøyene, som elektronisk pasientjournal (EPJ), være av øverste hylle. Det er nok alle enige i at de ikke er per dags dato. Jeg har kolleger som river seg i håret av EPJ som henger og bruker lang tid på å laste opp. Helseplattformen i Helse-Midt er et EPJ-prosjekt som hele Helse-Norge følger med argusøyne. Det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation har fått kontrakten til å utvikle et datasystem for regionen, men har fått mye kritikk for systemet som er innført i Danmark. Man håper jo så klart at man kan lære av feilene i Danmark og få til noe bedre her i landet. Uansett blir det interessant og spennende å se hvordan Helseplattformen blir til slutt.

Er det greit at legenes motivasjon og arbeidsinnsats blir mistenkliggjort? «Human resource management» ble utviklet av Douglas McGregor på 1960-tallet etter inspirasjon fra Maslows behovspyramide og den øverste biten om selvrealisering4. Det gikk ut på å hjelpe enhver person med å oppnå sitt maksimale potensiale, og at enhver medarbeider var en ressursperson. Man kunne ha et positivt verdisyn, og betrakte enhver medarbeider, uansett kompetanse, som en bidragsyter, også kalt teori Y. På den andre enden kunne man se på enhver medarbeider som lat, kun tilstede for egen vinning og ute etter å utnytte systemet, her kalt teori X. Helt ærlig må jeg si at jeg føler at dagens HR-avdelinger dessverre heller mer mot teori X enn teori Y i forhold til personalpolitikk. New Public Management med rapporteringskrav og kvalitetsindikatorer har heller ikke gjort arbeidsdagen lettere. Mistenkeliggjøringen av arbeidstakers motivasjon og arbeidsinnsats er svært uheldig, for legene er en gruppe som er svært samvittighetsfulle, har høy arbeidsmoral og strekker seg langt for kollegiet og pasientene.

"Får vi en bedre arbeidshverdag praktiserer vi bedre medisin. Målet er å yte best mulig for pasientene våre!"

Det er mye her som ikke er greit. Noe er kommet i orden, men vi har ennå en lang vei å gå. Heldigvis nytter det å jobbe systematisk opp mot ledere på avdelinger, i foretak, på regionsnivå og opp mot politikere. Jeg har erfart at gjensidig respekt, dialog og samarbeid med arbeidsgiver ofte fører frem. Vi i Ylf må fortsette det gode arbeidet og bidra og påvirke der vi kan for å få til en endringsholdning hos våre arbeidsgivere. Får vi en bedre arbeidshverdag praktiserer vi bedre medisin, og målet er å yte best mulig for pasientene våre!

Historiene i teksten er fortalt med tillatelse fra legene de omhandler.

Red. merk: Shurti Sharma stiller til valg som styremedlem i Ylf-styret. Bli bedre kjent med henne og de andre som stiller til valg på Yngreleger.no senere i uken!

Referanser

 1. 1. Bonzini M, Palmer KT, Coggon D, Carugno M, Cromi A, Ferrario MM. Shift work and pregnancy outcomes: a systematic review with meta-analysis of currently available epidemiological studies BJOG. 2011 Nov; 118(12): 1429–1437.
 2. 2. Begtrup LM, Specht IO, Hammer PEC, et al. Night work and miscarriage: a Danish nationwide register-based cohort study Occup Environ Med Published Online First: 25 March 2019. doi: 10.1136/oemed-2018-105592
 3. 3. https://www.easa.europa.eu/faq/45823?fbclid=IwAR0da-6PltSLaqHmCsSxN-lm35j1MN0RcGfM4KAPPLt2H7IHmsg0HFmGn3E
 4. 4. Geir Lahnstein. Sentrale ledelsesteorier med særskilt fokus på verdier, kommunikasjon, endring, kompetanse og samarbeid, 2018

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer