Nyheter > Aktuelt

En erkjent rekrutteringskrise og fastlegenes høye arbeidsbelastning var bakteppet da Legeforeningen gikk inn i forhandlinger med KS i november i år.

Hovedbilde: Fra venstre Tor Magne Johnsen (AF), Oda Sandli (Ylf), Kristin Kornelia Utne (Ylf), Marit Hermansen (president), Meera Grepp (LVS) og Nils Kristian Klev (AF). Foto: Legeforeningen.

Særavtalen for LIS1 og allmennleger regulerer blant annet lønn, arbeidsvilkår og utvidet arbeidstid utover arbeidsmiljøloven.

Etter flere møter mellom partene, strandet dialogen i dag 11. desember. Legeforeningen har krevd en begrensning av antall timer leger kan pålegges legevakt uten individuelt samtykke (7 timer aktiv vakt; tilsvarende 28 timer beredskapsvakt). - Det er skuffende at KS ikke har kommet Legeforeningen i møte, ikke minst når flere utredninger har vist hvor høy arbeidsbelastningen er for leger som jobber i kommunen, sier Ylf-leder Kristin Kornelia Utne. - Samtidig er det helt åpenbart at sentrale myndigheter må komme på banen dersom kommunene skal ha mulighet til å løse de store utfordringene underfinansieringen av fastlegeordningen har medført, understreker Utne.

LIS1. Ylf har over flere år kartlagt forholdene for LIS1 i kommunen. Våre medlemmer har meldt om mangelfull veiledning og høy vaktbelastning. I 2017 rapporterte 1/3 om for belastende arbeidsforhold, og bare 37% fikk varsel om vakter tidsnok i henhold til gjeldene avtaler.

Ylf er bekymret over at våre ferske leger opplever en så belastende arbeidshverdag, og nettopp derfor har det vært helt essensielt at reguleringer av arbeidstid kommer på plass i særavtalen. Dette vil nå bli utsatt.

- Helsetjenesten har behov for at mange leger velger å spesialisere seg i allmennmedisin. LIS1-tjenesten er for de fleste det første møtet med kommunehelsetjenesten. For å sikre rekruttering må LIS1-legene ha gode vilkår, men like viktig er det at de ser at fastlegene har en levelig arbeidshverdag, sier Oda Sandli som styremedlem i Ylf og deltar i forhandlingsdelegasjonen.

Veien videre. Særavtalen (SFS 2305) løper i utgangspunktet frem til 31.12.19. Som følge av dagens brudd med KS, vil avtalen nå sendes til nemndbehandling – som sannsynligvis vil bety at den gjeldende avtalen vil forlenges i fire måneder. Da opphører avtalen uten ettervirkning, og partene må forsøke å komme til enighet om en ny avtale i hovedoppgjøret i 2020. Et eget nyhetsbrev med nærmere informasjon om prosessen videre sendes ut til alle medlemmer.

Fra myndighetshold pågår det et arbeid med en handlingsplan for å sikre fastlegeordningens fremtid. Dette arbeidet skjer uavhengig av Legeforeningens forhandlinger med KS, og er et arbeid som er svært viktig for Ylf. En overbelastet fastlegeordning fører til at veiledning og oppfølging av LIS1-legene nedprioriteres. Et løft for fastlegene vil derfor bety et løft for LIS1, både ved at det gir fastlegene tid til veiledning og oppfølging i det daglige og at LIS1-legene får en håndterbar vaktbelastning.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer