Nyheter > Aktuelt

Det har gått to måneder siden Yngre legers forenings nye styre begynte å jobbe sammen. Hvordan syns styremedlemmene det har gått så langt, og hva er ekstra viktig for dem å jobbe for? Yngreleger.no har tatt en prat med nye, og mer erfarne, styremedlemmer.

Ingeborg Henriksen, leder

Hvordan syns du det så langt er å være leder i Ylf?


Til nå har det vært utrolig spennende, veldig kjekt, litt travelt og mye nytt! Jeg vil si det overgår forventningene jeg hadde. Høsten har allerede vært veldig innholdsrik. Jeg har rukket å møte både tillitsvalgte og medlemmer ulike steder i landet, og blir så imponert over hvor mange dyktige og engasjerte tillitsvalgte og medlemmer Legeforeningen og Ylf har rundt omkring. Akkurat som mange andre av våre medlemmer er jeg også ny i jobben i høst. Og selv om mye er kjent fra før, så er det både situasjoner og problemstillinger, og ikke minst ansvar, som er nytt – i tillegg til at jeg bor i en ny by, Oslo. Egentlig er opplevelsen ganske gjenkjennbar fra de gangene jeg har begynt i ny jobb som LIS ved ulike avdelinger og skal finne min rolle i et nytt miljø og en ny jobb.

Heldigvis har jeg et klokt styre, mange gode tillitsvalgte og et bra sekretariat med meg, det er god støtte. I tillegg har det gått mange kloke mennesker foran meg i løypa, og jeg må si tusen takk til Kristin som gikk av som leder etter fire år i denne jobben. Hun har lagt ned et solid arbeid som har satt spor, og det gjør det fint å komme etter. Å få lov til å gjøre denne jobben på vegne av medlemmene er utrolig givende, men den kommer også med et stort ansvar for at vi som forening skal gjøre de beste valgene på vegne av medlemmene. Jeg har enorm respekt for alle som hver eneste dag bidrar for at helsetjenesten skal gå rundt. Uten dere er det ingen helsetjeneste, og det tar jeg med meg hver dag i denne jobben.

Som leder – hva er ekstra viktig for deg å jobbe for?


Det er mye! De tre viktigste områdene er vel likevel:

  • En sterk offentlig helsetjeneste der fagfolkene vil være
  • God spesialistutdanning som ivaretar oss og holder høy standard,
  • Bygge Ylf-laget med både dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer

Vi har store oppgaver foran oss nå. Det aller viktigste, og som kommer til å ligge som et bakteppe i de fleste saker fremover, er den utrolig krevende situasjonen vi ser i den offentlige helsetjenesten nå. Sykehusene har økonomiske rammer og en oppgavemengde som ikke går i hop, effektiviseringskravene er urealistiske, og med det følger stor arbeidsbelastning og rekrutteringsvansker. Det er en negativ spiral som påvirker alt annet som skjer i helsetjenesten, ikke minst også arbeidsmiljøet til legene. Vi står ved et veiskille, og det må ganske store endringer til for å snu dette. Det er ikke noen restkapasitet å hente noe sted i sykehusene, fastlegeordningen er også under press og alt henger sammen med alt. Smertegrensen er nådd mange steder og vi kan ikke effektivisere oss bort fra kjerneoppgavene våre. Da hjelper det heller ikke at vi har sykehusbygg som ikke har plass til oss og pasientene, eller IT-systemer som gjør arbeidsdagen mer krevende. Alle har rett til et forsvarlig arbeidsmiljø, og det må etterleves. Vi må være tydelige på viktigheten av å rekruttere og beholde leger i helsetjenesten, hvilke tiltak som er nødvendige og at det er en investering for samfunnet. Å være deltakende i debatten om helsetjenestens utvikling sammen med både politikere og ledere om rammer som styrer arbeidshverdagen vår tror jeg er både viktig og nødvendig.


Jeg har i flere år vært spesielt opptatt av spesialistutdanningen og hvordan den påvirker arbeidshverdagen vår. Arbeid med dette tror jeg blir minst like viktig i tiden fremover når helsetjenesten er under det presset vi ser. Vi trenger at helsetjenesten utvikles med et faglig fokus for at vi skal fortsatt få god spesialistutdanning som både ivaretar oss som enkeltindivider og som holder den standarden som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten i pasientbehandlingen.

Og så er det veldig viktig for meg at vi også prioriterer internt arbeid i foreningen. Vi må bygge laget godt hele veien, og gode tillitsvalgte på alle nivåer er nødvendig for at foreningen kan jobbe best mulig for medlemmenes interesser. Å være tillitsvalgt i Ylf skal være både gøy, spennende og lærerikt. Det er tidvis mye jobb, og for de aller fleste er dette arbeid som stort sett gjøres på fritiden. Da må vi jobbe for at de får god opplæring og god støtte, skape fellesskap og ha som mål at det er et verv som oppleves som et plussprosjekt. Jeg ønsker også at vi skal nå mer ut til medlemmene med kunnskap om basale rettigheter, hvordan arbeidslivet er organisert og hvordan helsetjenesten fungerer, og ikke minst – at vi er her for medlemmene. Hvis den naturlige veien når man opplever utfordringer på arbeidsplassen er gjennom tillitsvalgte, så er det også lettere for oss å bidra til å finne gode løsninger. Mye av dette arbeidet skal vi selvsagt gjøre sammen med andre deler av Legeforeningen, jeg er overbevist om at vi er sterkest sammen.

Tobias Solli Iveland, nestleder

Hvordan syns du det så langt er å være nestleder i Ylf?


Nestlederen i Ylf er først og fremst en ekstra støtte for leder og tar et ekstra ansvar på flere områder, spesielt gjennom å også bli valgt inn i sentralstyret til Legeforeningen. Som nestleder får jeg mer og mer innsikt i hvordan og hvorfor vi er kommet hit. Det er ingen tvil om at det offentlige helsevesenet står i en alvorlig situasjon, og det er en stor utfordring vi har foran oss.

To måneder inn i nestledervervet har jeg sjonglert, som mange av våre medlemmer, flere oppgaver. Jeg har kombinert klinikk, stipendiattid, møter om et litt vel lite velfungerende datasystem på St Olavs (hvor jeg er vara FTV) og en dose fritid. Jeg må si at det er gøy, intenst, spennende og givende å ha trådt inn i vervet og kunne jobbe videre med det grunnlaget vi har fått fra det forrige styret, med en veldig god leder i Kristin, og med et godt lag fremover. Jeg benytter veldig mange av erfaringene jeg har fått de siste årene som foretakstillitsvalgt og styremedlem, samt erfaring som LIS på flere sykehus og som stipendiat. Det er mange saker man kan løse lokalt, men mye er langt utenfor de lokale ledere og arbeidsstedene sin kontroll. Legeforeningen har utrolig mange arbeidsoppgaver å nå over, og veldig mange ansatte og tillitsvalgte med mye kapasitet og kompetanse som jobber med å oppnå en omforent virkelighetsforståelse med politikere, ledere, media og befolkning, slik at vi forhåpentligvis kan få beslutningstakerne til å forstå at helsevesenet trenger bedre rammer.

Hva er ekstra viktig for deg å jobbe for som nestleder?


Det er ingen tvil om at for mange av våre medlemmer har for dårlige arbeidsvilkår og opplever å ikke ha det bra på jobb. Fortsetter det slik vil ikke den offentlige helsetjenesten være bærekraftig fremover, og jeg vil gjøre det jeg kan for å sikre at den er en god arbeidsplass for leger, og førstevalg for pasienter.

Omstillinger som følge av trange budsjett, rekrutteringsvansker, for trange sykehusbygg og mangelfulle IT-verktøy, slår ulikt ut på forskjellige sykehus og forskjellige avdelinger innad på det enkelte sykehuset. Nå bruker vi mindre tid på pasientrettet arbeid og på kjerneoppgavene våre, som er det vi er utdannet til. Min erfaring er at medlemmer og tillitsvalgte er selve kjernen i å kunne oppdage uheldig utvikling, sikre enkeltmedlemmers rettigheter og bidra til bedre løsninger. Vi har Norges mest kompetente medlemmer, og de har gode ideer for hvordan vi som tillitsvalgte og egne avdelinger kan gjøre ting på en mer hensiktsmessig måte. Derfor er det en suksessfaktor at tillitsvalgte og ansatte blir tidlig involvert for å få informasjon og kan bidra med forslag som er til det beste for ansatte og pasienter der ute på avdelingen.

Jeg har en sterk tro på å samle verktøy og hjelpemidler for at tillitsvalgte og medlemmer lettere skal får til å påvirke. Det være alt ifra gode opplæringsplaner, mal for journalnotater, dele gode IT-løsninger og tips fra andre steder, til å ha en personalkantine. Med gode verktøy og støtte kan vi bidra til å finne gode løsninger lokalt, samtidig som det kan frigjøre kapasitet i resten av foreningen (og i lederlinjen) til å jobbe enda mer regionalt og nasjonalt.

Alle medlemmer som er litt nysgjerrige, har ideer i påvirkningsarbeidet eller bare vil si ifra hvor skoen trykker mest, er hjertelig velkomne på kurs og på laget! Vi har et fantastisk samhold i alle tillitsvalgts-gruppene som dannes, både mellom byer og innad på hvert sykehus.

Lars Magnus Aker, styremedlem

Hvordan syns du det så langt er å være en del av Ylf-styret?


Først og fremst spennende! Vi er i ferd med å bli kjent med hverandre som et styre og ikke minst har vi startet arbeidet med høringer, kursplanlegging, politikkutvikling og alt annet som følger med. Det er en engasjert gjeng som det er inspirerende å arbeide sammen med.

Hva er ekstra viktig for deg å jobbe for som styremedlem?

Jeg vil at vi skal klare å bevare et sterkt offentlig helsevesen, og det begynner å haste med gode løsninger. Skal helsevesenet være en attraktiv arbeidsplass for leger må de kunne tilby gode lønns- og arbeidsvilkår, og ikke minst være en god utdannings-arena med et høyt nivå. Utover det skal jeg jobbe for god opplæring av tillitsvalgte, og jeg liker meg godt i kurskomitéen. Oppfølging i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon er et annet viktig tema, i tillegg til arbeidsbelastning.

Carolin Sparchholz, styremedlem og yngsterepresentant

Hvordan syns du det så langt er å være en del av Ylf-styret?


Å være en del av Ylf-styret har så langt vært et stort privilegium! Læringskurven er bratt, men jeg er omgitt av rause tillitsvalgtkollegaer som gir meg rom for ytring og forbedring. Jeg ser frem til videre godt arbeid, særlig frem mot årets hørskurs og tariffkonferanse.

Hva er ekstra viktig for deg å jobbe for som styremedlem?


Jeg er svært opptatt av at leger gjennom hele livsløpet skal ha levelig arbeidsbelastning og trygge vaktordninger som kan kombineres med fritid og familieliv. Videre ser jeg behovet for at legegruppen som helhet får mer kunnskap om rettighetene de har i arbeidslivet slik at de kan manøvrere yrkeslivet på en smidig måte. Særlig gjelder dette gravide og ammende kollegaer som gjerne står i sårbare situasjoner ovenfor arbeidsgiver.

Ingvild Skjerping Dahl, styremedlem

Hvordan syns du det så langt er å være en del av Ylf-styret?


Det er veldig spennende og morsomt å få være en del av en så engasjert og kunnskapsrik gjeng! Vi er en variert gruppe med et bredt spenn av interesser, vi har med oss ulike erfaringer og innfallsvinkler. Til sammen tror jeg vi utgjør et veldig bra team som representerer medlemsmassen godt. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Hva er ekstra viktig for deg å jobbe for som styremedlem?


Jeg er veldig motivert for å være med på jobben med å gjøre LIS-utdanningen så god som mulig. Vi skal ha solide spesialiseringsløp med fokus på faglig kvalitet og forutsigbarhet for alle i landet!

Sykehusbygg vil alltid være en sak nært mitt hjerte. Dessverre er det altfor ofte de fysiske rammene rundt oss som legger begrensninger på både utdanning, pasientbehandling og trivsel.

Jeg kommer også til å ha ekstra fokus på de lokale tillitsvalgte som gjør en utrolig viktig jobb på små og store sykehus i hele landet. De må få nødvendig støtte og opplæring, og tilgang på de verktøyene de trenger for å gjøre en god jobb for medlemmene der ute.

Andreas Aass-Engstrøm, styremedlem

Hvordan syns du det så langt er å være en del av Ylf-styret?


Det er spennende, motiverende og hektisk. Hittil har tiden gått med til å sette meg inn i hva vervet innebærer, bli kjent med de andre i styret og jobbe med legers arbeidsmiljø. Sistnevnte har tatt stor plass i samfunnsdebatten siste tiden, og er selvsagt noe som settes høyt på dagsorden til både Legeforeningen og Yngre legers forening.

Ellers gleder vi oss til å ta imot over 100 LIS tillitsvalgte fra hele landet på høstkurs og tariffkonferanse i november i Drammen. Jeg tror det blir et spennende program og gode diskusjoner!

Hva er ekstra viktig for deg å jobbe for som styremedlem?


At alle leger skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og bidea til at arbeidsgiver overholder både det vi har avtalt gjennom tariffavtalen og i annet lovverk, som arbeidsmiljøloven. Offentlige sykehus skal være et godt sted å jobbe, uten at de ansatte ofrer egen helse for å jobbe der. Da blir det også et trygt sted for pasientene, og et sted der de får den beste pasientbehandlingen. Dagens finansieringsmodell og sykehusenes økonomiske situasjon, gjør at arbeidsmiljø nedprioriteres og underfinansieres.

Sykehusene må være en moderne arbeidsplass, som tar inn over seg og planlegger for framtidens arbeidstakere. Dagens lønnssystem fungerte kanskje godt for 20 år siden, men i dag oppleves det lite rettferdig. Sykehusene må også tilby en reell livsfasepolitikk og ta hensyn til det i arbeidstidsplanlegging. Ostehøvelkuttene vi har sett de siste årene, gjør at sykehusene har ingen eller liten buffer. Som igjen truer beredskapen. En enkeltlege som søker om 20 % reduksjon i arbeidstid, truer mange steder pasientsikkerheten. Det er ikke bærekraftig. I perioder i livet skal det være lov å jobbe mindre, som også er nedfelt i lov, uten at videre karriere settes på spill. Vi er også forskjellige som mennesker, og noen ønsker i motsatt ende å jobbe mer Jeg skal bidra med å spre kunnskap knyttet til aktuelt regelverk.

Vi er avhengig av at du som er medlem sier fra til din lokale tillitsvalgte eller oss om du opplever noe som ikke er greit.

Det er også viktig for meg at utdanning ved sykehusene ikke nedprioriteres. Den nye spesialistutdanningen er så langt kun en skrivebordmodell, og fremmer ikke god og trygg læring. God utdanning og "faget først" er blant de viktigste rekrutteringstiltakene sykehusene bør rette fokus mot.

Jeg vil dessuten gjøre mitt til at Yngre legers forening og Legeforeningen skal være en organisasjon medlemmene er stolte av å være medlem av. Opplæringen og kontakten med tillitsvalgte har alltid vært god, men kan selvsagt bli enda bedre. Vi jobber også med nye tiltak for å nå bedre ut til hvert enkelt medlem. Fram til da; husk at veien til oss i YLF-styret er kort via din tillitsvalgt!

Therese Egenæs, styremedlem

Hvordan syns du det så langt er å være en del av Ylf-styret?


Veldig kjekt. Vi er en fin gjeng som utfyller hverandre godt. Vi har allerede hatt mange gode og spennende diskusjoner. Jeg gleder meg til videre arbeid i styret.

Hva er ekstra viktig for deg å jobbe for som styremedlem?


Vernebestemmelser og overholdelse av dem er viktig. Vi skal tåle å stå i legeyrket et helt arbeidsliv og gjennom ulike livsfaser. Det er derfor viktig at vi har hverdager og vaktplaner som er forenelig med et liv utenom jobb. Det økte presset som leger opplever bekymrer meg stort.

Vi må gjøre det offentlige helsevesenet til en attraktiv arbeidsplass slik at det blir konkurransedyktig sammenlignet med private aktører. For å få til det, mener jeg et av tiltakene må være bedre oversikt og strengere retningslinjer for de private aktørene.

Sykehusbygg og finansieringen av dem er også et tema som vi må fortsette å jobbe med videre. En forutsetning for at leger skal trives på jobb er at vi har en arbeidsplass som gjør det mulig for oss å gjøre jobben vår. Vi må bygge stort nok slik det er plass til god pasientbehandling, men vi må også ha plass til pauserom og hvilerom, nok arbeidsstasjoner og kontorer, og rom til undervisning. Finansieringen må endres slik at det ikke i like stor grad krever innsparinger og urealistisk effektivisering av drift.

Marit Forslund, styremedlem

Hvordan syns du det så langt er å være en del av Ylf-styret?


Jeg synes det er både lærerikt og morsomt. Jeg setter pris på engasjerte diskusjoner om helsepolitikk og hvordan vi konkret kan jobbe for å bidra til en bedre hverdag for våre medlemmer. Styret har allerede kommet godt i gang og kan blant annet vise til flere medieoppslag så langt i høst.

Hva er ekstra viktig for deg å jobbe for som styremedlem?


For meg er det ekstra viktig å jobbe for arbeidsbelastning og godt arbeidsmiljø, høyere kvalitet på spesialistutdanningen av leger, bedre vilkår for leger som forsker, og gode sykehusbygg.

Forsvarlighetsvurdering av arbeidsplaner inkludert evaluering av arbeidsintensitet og hviletid må være hovedregel, og ikke unntak. Alle historier under emneknaggen #legermåleve viser at lover og tariffavtaler ikke følges opp godt nok i dag. Det er behov for å endre legekulturen og ha et større fokus på selvivaretakelse.

Det er behov for å bedre etterlevelse av «ny» spesialistforskrift fra 2019, og det er på tide å etablere kvalitetsindikatorer for spesialistutdanning av leger.

Leger som forsker bør få lønn tilsvarende klinisk stilling, og det bør i større grad legges til rette for kombinerte stillinger.

Nye sykehus må bygges store nok til å dekke nåtidens og fremtidens behov, men både fremskrivningsmodell og finansieringsmodell må endres om vi skal oppnå dette.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer