Nyheter > Fra foreningen

Foto: iStock.com/KatarzynaBialasiewicz

Norsk arbeidsliv er i større grad enn de fleste andre land basert på kollektive avtaler og partssamarbeid. Kunnskap om forhandlinger og forhandlingsteknikk gir innflytelse. Legeforeningen satser derfor store ressurser på opplæring av tillitsvalgte i arbeidslivets spilleregler og forhandlingsteknikk.

Norsk arbeidsliv er basert på partssamarbeid og kollektive avtaler. Dette er en sentral del av det som gjerne kalles "den norske modellen". Tillitsvalgte spiller en viktig rolle i forhandlinger og forvaltning av et avtalehierarki som går fra den enkelte virksomhet/ enhet og opp til hovedavtalene mellom de sentrale partene i arbeidslivet. En viktig forutsetning for et velfungerende avtalesamarbeid er løpende drøftinger og dialog. Også dette er i norsk arbeidsliv institusjonalisert gjennom en rekke elementer i lov- og avtaler. Tillitsvalgte skal tas med på råd i alt fra tiltak som skjer i den enkelte avdeling og helt opp i Regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet.

"Tillitsvalgte skal tas med på råd i alt fra tiltak som skjer i den enkelte avdeling og helt opp i Regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet."

En viktig forutsetning for å kunne gjøre en god jobb som tillitsvalgt for Legeforeningen er å kjenne dette systemet, samt spillereglene for partssamarbeid og små og store avtaleforhandlinger. Oppskriften på å lykkes som forhandler er sammensatt; det handler om kunnskap om når man er i en forhandlingsposisjon. Dessuten er det nødvendig med kunnskap om det systemet avtalene skal fungere innenfor. Videre trengs kunnskap om egen organisasjon og avtaleverk, om behov, muligheter og begrensninger. Og ikke minst kreves kunnskap om motpartens behov, samt evne til å finne løsninger der disse behov kan forenes. Dette krever gjerne relasjonsbygging over tid, der gjensidig tillit er viktig for å lykkes. Med alle disse forholdene som basis må en strategi legges der timing og kommunikasjon er sentrale elementer.

Legeforeningen har i en årrekke hatt en modulbasert tillitsvalgtopplæring for å trene våre tillitsvalgte i blant annet forhandlinger. Kursene får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Modul 1 arrangeres regionalt, går over en og en halv dag, og inneholder grunnleggende opplæring i arbeidsrett og gjennomgang av tariffavtalene i sykehus. Modul 2 er et tre dagers kurs i Oslo-området. Kurset tar blant annet for seg forhandlinger og forhandlingsteknikk, tillitsvalgtrollen, ytringsfrihet, helserett og håndtering av media. Modul 3 er et kurs som legges til utlandet, med færre deltakere og fokus rettet mot ledelse, økonomi og etikk.

I tillegg arrangeres hvert år noen temakurs, blant annet kurs i forhandlinger i forkant av tariffoppgjørene. I år vil det også bli arrangert et to dagers forhandlingskurs i september. I tillegg kommer opplæring i regi av yrkesforeningene.

"Å lære seg forhandlinger gjennom Legeforeningens tillitsvalgtopplæring er nyttig kompetanse som man får glede av både i rollen som tillitsvalgt og i andre sammenhenger."

Å lære seg forhandlinger gjennom Legeforeningens tillitsvalgtopplæring er nyttig kompetanse som man får glede av både i rollen som tillitsvalgt og i andre sammenhenger. Det kommer godt med i en eventuell lederkarriere og i en rekke andre sammenhenger i yrkes- og privatliv.

Informasjon om Legeforeningens planlagte tillitsvalgtkurs finner du her.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer