Nyheter > Aktuelt

Foto: Hanne Valeur

Ny spesialitetsstruktur, forhandlingssituasjonen våren 2016, ulovlige vikariater og opprettelse av turnusportal sto på sakslisten da Ylfs årsmøte gikk av stabelen 22. april 2016.

I overkant av 100 mennesker, både delegater og gjester, var samlet til Ylfs årsmøte i Kristiansand 22. april. Oppmøtet var rekordstort, og stort var også engasjementet i diskusjonene som fulgte.

Legeforeningens president, Marit Hermansen, deltok tradisjonen tro på årsmøtet. I sin tale til årsmøtet roste hun særlig Ylf for arbeidet foreningen har gjort i forbindelse med ny spesialitetsstruktur. Presidenten trakk også frem Ylf som en viktig indikator for Legeforeningen på hva som fungerer og ikke fungerer i norske legers arbeidshverdag: «Ylfs medlemmer er de legene som merker det først når ting ikke fungerer ute på sykehusene», sa presidenten, og trakk frem «hard HR» som et eksempel.

Etter presidentens tale var det duket for gode debatter og stort engasjement blant årsmøtets deltakere. Flere viktige saker skulle behandles, og nedenfor er en oversikt over noen av hovedsakene:

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, talte på Ylfs årsmøte 2016.

Arbeidet med ny spesialitetsstruktur

Ylf-styremedlem Kristin Kornelia Utne informerte om Ylfs arbeid med ny spesialitetsstruktur. Ylf har i samarbeid med Legeforeningen vært en viktig premissleverandør i dette arbeidet – et arbeid som har gitt resultater. Blant annet har foreningene fått gjennomslag for at spesialiseringstiden ikke må forkortes, at Spesialitetskomiteene skal bestå, og at det skal være en nasjonal koordinering av utdanningen. Legeforeningen, ved Spesialitetskomiteene, har fått i oppgave å utforme utkast til nye læringsmål for spesialitetene. Fristen for å utforme utkast til læringsmål er 1. oktober 2016.

Landsrådet uttrykte bekymring for den korte tidsfristen. Det ble gitt uttrykk for at god faglig kvalitet på læringsmålene forutsetter at det settes av tilstrekkelig tid til arbeidet, og at det derfor må jobbes for å forlenge fristen. Landsrådet poengterte også viktigheten av at Ylf fortsetter å være tett på i det videre arbeidet med ny spesialitetsstruktur, herunder at man har en aktiv dialog opp mot de sentrale myndighetene. Avslutningsvis ble det signalisert fra landsrådets side at det fortsatt må legges til rette for at det skal være gode generalister på norske sykehus – ny spesialitetsstruktur kan ikke utformes kun med tanke på behovet i de største byene.

Landsrådet vedtok å ta saken til orientering, og styret tar med seg innspillene i sitt videre arbeid med ny spesialitetsstruktur.

Forhandlingssituasjonen våren 2016

De innledende forhandlingene med Spekter er sluttført.  Overenskomsten del A og A1er landet. Den 18. mai 2016 skal Spekter og Legeforeningen i gang med å forhandle om del A2 i den sentrale overenskomsten. Forhandlingsløpet er nærmere beskrevet i denne artikkelen.

Legeforeningen har i forkant av forhandlingene gjennomført en undersøkelse ved landets helseforetak for å kartlegge legers arbeidstid. Arbeidstid var også et hett tema på Ylfs årsmøte, og styret mottok flere innspill. Også andre viktige temaer rundt forhandlingene ble drøftet på møtet. Styret tar med seg landsrådets synspunkter og føringer i sitt videre forhandlingsarbeid.

I forhandlingene med Virke er partene enige om å prolongere særavtalen ut året. Det forventes at forhandlingene tas opp igjen i løpet av høsten 2016.

Landsrådet vedtok å ta saken til orientering.

Bruk av ulovlige vikariater ved norske sykehus

Ylf-styret oppfordret tillitsvalgte til i større grad å kartlegge sykehusenes bruk av midlertidige stillinger. Målet er å få slutt på ulovlige vikariater. Etter arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver minst én gang i året drøfte bruken av midlertidige stillinger med tillitsvalgte. Ylf-styret understreket at det er viktig at tillitsvalgte følger opp dette.

Styret minnet også om arbeidsmiljølovens regel om at en arbeidstaker som har vært sammenhengende ansatt som vikar i mer enn tre år skal anses som fast ansatt.

Turnuslegeportal og turnuslegesamling

Ylf ønsker å sikre god informasjon til medisinstudenter og turnuskandidater om turnustjenesten. Under årsmøtet informerte styret om at det i den forbindelse er vurdert to særskilte tiltak, henholdsvis opprettelse av en turnusportal og arrangering av faste turnuslegesamlinger.

Turnusportalen er tenkt som en nettportal hvor turnussøkere kan søke opp informasjon om de ulike turnusstedene. Noe av informasjonen i portalen vil hentes fra turnusundersøkelsene som gjennomføres av Legeforskningsinstituttet, slik at søkere kan se hvordan de ulike sykehusene skårer på kvalitet i tjenesten. Målet er at det skal bli lettere for turnussøkere å sammenlikne turnussteder før man søker på turnus, og dette kan også fungere som incentiv for turnusstedene til å forbedre sine svake områder enten det gjelder innholdet i tjenesten eller andre forhold. Videre er det på sikt tenkt at dette rammeverket også vil kunne fungerer som portal for andre deler av spesialistutdanningen. Turnusportalen er også omtalt i denne artikkelen.

Ylf har siste år lagt om kursstrukturen og opprettet egne samlinger for de foretakstillitsvalgte, som styret har fått gode tilbakemeldinger på. Det er ønskelig at det i tillegg opprettes en egen samling for turnuslegenes tillitsvalgte. Disse har gjerne andre problemstillinger enn tillitsvalgtkollegaer for LiS, særlig knyttet til innhold i tjenesten, tolking av regelverk og særlige utfordringer knyttet til overgangen mellom sykehus- og kommuneturnus.

Etter vedtak av landsrådet er både opprettelsen av turnusportal og turnuslegesamling sikret finansiering. Det videre arbeidet med dette vil bli foretatt i tett samarbeid mellom Ylf og Nmf.

Resolusjon om gravide

Ylfs landsråd vedtok enstemmig en resolusjon som konkluderer med at gravide leger i siste trimester må sikres automatisk vaktfritak. Resolusjonen kan du lese her.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer