Nyheter > Aktuelt

Fra i år kan Helfo bøtelegge leger opptil 213.000 kroner dersom de ved en feil skriver ut blåresept det ikke var grunnlag for. Legeforeningen varsler konsekvenser dersom helseministeren ikke snarest fjerner regelendringen.

7. januar i år sendte Helfo ut brev om at leger kan bli ilagt bøter på opptil 2G - 212.798 kroner - dersom de forskriver blåresept på feil grunnlag. Reaksjonen har ikke latt vente på seg; mange føler seg mistenkeliggjorte og frykter for fremtiden med tanke på både rekruttering og egen praksis.

– Jeg frykter at innføringen av det nye gebyret fører til at legene blir redde for å gjøre feil, bruke langt mer tid per resept, og i mange tilfeller vegre seg for å fornye resepter skrevet av andre leger, sier leder av Yngre legers forening, Kristin Kornelia Utne, til yngreleger.no.

Allerede tilbake i juni 2019 vedtok et enstemmig Storting å innføre overtredelsesgebyr mot leger som "uaktsomt eller forsettelig" forskriver blåresept på feil grunnlag. Legeforeningen var sterkt kritisk (se faktaboks), både i lovforslagets initiale høringsrunder og senere - knyttet til utmåling av selve gebyret.

– Straff og beslektede sanksjoner er ikke egnet som virkemiddel for å sørge for at helsepersonell forvalter sitt ansvar korrekt, påpekte Legeforeningen i sitt høringssvar.

Legeforeningen krever tiltak

Legeforeningen har bedt helseministeren umiddelbart sette i gang tiltak for å avvikle overtredelsesgebyret, og gir i Kjerkol svarfrist til 21. januar. Om statsråden ikke kommer legene i møte, varsler foreningen konsekvenser.

Foreningen vurderer det nå som aktuelt å snarlig anbefale våre medlemmer å overlate hele eller deler av refusjonsforvaltningen til Helfo. I så fall vil det innebære at det blir pasienten selv som må søke som dekning av kostnadene, og at staten må ta ansvaret for at søknadene blir behandlet etter det gjeldende regelverk

Helseminister Ingvild Kjerkol har fått frist senest 21. januar til å svare Legeforeningen. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Skyldkravet er uvanlig lavt - en enkel feil er nok

Legeforeningen har også påpekt at skyldkravet er usedvanlig lavt, det vil si simpel uaktsomhet. Det er i utgangspunktet tilstrekkelig at det var en menneskelig feil uten forsett. For eksempel på en travel legevakt der legen ikke hadde god nok dokumentasjon eller tid til å se igjennom tidligere vurderinger som lå til grunn for godkjent refusjon.

Hovedregelen i arbeidslivet generelt er at personlig ansvar for den ansatte først og fremst er aktuelt der den ansatte har utvist grov uaktsomhet eller har voldt skaden forsettlig, skriver Anne-Karin Rime i brev til statsråden.

Merarbeid som også går utover pasientene og samfunnet

Om legene nå for enhver reseptfornyelse må gjennomgå all dokumentasjon for å unngå selv å få bøter, vil det kreve svært mye tid som går utover pasientbehandlingen. Det vil være ekstra utfordrende for vikarer og legevakter, sier Kristin Utne.

For samfunnet vil netto gevinst ved et slikt strengere kontrollregime etter alt å dømme være negativ. Om man legger til den negative effekten på allerede eksisterende rekrutteringsutfordringer og mulig turnover som denne saken kan føre til, er konsekvensene svært foruroligende, skriver president Anne-Karin Rime i brevet til Kjerkol.


Blåreseptordningen og overtredelsesgebyr mot leger

  • Blåreseptforskriften sørger for at staten dekker utgifter til legemidler, næringsmidler eller forbruksmateriell, dersom det er behov for langvarig behandling av sykdom.
  • Statens legemiddelverk innvilger forhåndsgodkjent refusjon etter §2 for legemidler.
  • Legen vurderer om vilkårene for refusjon er oppfylt, og gjør dermed en jobb på vegne av helsemyndighetene for å forenkle systemet. Den enkelte lege har ingen økonomiske incentiver for å skrive uberettigede blåresepter.
  • Alternativet ville vært at pasientene selv måtte søke HELFO/NAV om refusjon.
  • Overtredelsesgebyr mot leger ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 2019 og trådde i kraft 1. januar 2022 for å "øke etterlevelsen av regelverket". Legeforeningen har advart hele tiden mot dette i høringsrunder.
  • Helfo kan nå bøtelegge leger mellom 1/2 G og 2 G (2021: 53.200 kr - 212.798 kr). Skyldkravet er satt svært lavt: Simpel uaktsomhet.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer