Arbeidsliv

Illustrasjon: iStock.com/frender

Direktør i Ylf Bjørn Ove Ekern Kvavik forklarer reglene fra 1. mars 2019. Legeforeningen jobber for å få disse endret.

Sist oppdatert 13.03.19

Fraværsregelen for LIS1 har vært noe uoversiktlig, og det er mange som har hatt spørsmål knyttet til fraværsreglene. Ylf og Legeforeningen har derfor i flere runder spurt Helsedirektoratet om tolkningen av spesialistforskriften § 12 og § 26 og vi har tidligere fått følgende svar:

"Spesialistforskriften sier i §26, andre og tredje ledd: «Lovfestet eller tariffestet ferie skal telle med ved beregningen av samlet utdanningstid. Det samme gjelder deltakelse på kurs eller liknende fravær som er relatert til utdanningen. Sykefravær, permisjoner og annet fravær som ikke omfattes av andre ledd og som utgjør mer enn ti prosent av tjenestetiden, skal komme til fratrekk.» Som beskrevet er lovbestemt ferie en del av tjenestetiden og skal ikke gå i fratrekk. Fravær utover den nevnte årsaker i §26, andre ledd medfører fravær. Sykefravær nevnes som eksempel i forskriften."

Helse – og omsorgsdepartementet mente imidlertid det motsatte – at ferie ikke skal telle som tjenestetid og har uttalt følgende:

"Det følger av spesialistforskriften § 12 første ledd at LIS 1 kan ha inntil ti prosent fravær. Denne grensen gir rom for ferie og annet normalt fravær. Dette betyr at legen ikke kan ha ti prosent fravær i tillegg til ferie. Dette er også presisert i kommentarene til § 12 i rundskrivet om spesialistforskriften. Tilsvarende følger av § 26 andre og tredje ledd om beregningen samlet utdanningstid, se kommentarene til denne bestemmelsen i rundskrivet."

Det har derfor inntil nylig foreligget uenighet om hva som skal telle som tjenestetid og hva som teller som fravær. Til nå har Helsedirektoratet praktisert reglene i samsvar med vår forståelse i Legeforeningen. Helse – og omsorgsdepartementet har imidlertid med virkning fra og med 1. mars 2019 gitt beskjed om at spesialistforskriften endres, slik at ferie telles som fravær.

Forskriften fastsetter at LIS1 kan ha fravær på 10 %. Fravær utover 10 % utløser rett og plikt til resttjeneste. Endringer i forskriften ble fastsatt 19. desember 2018 og trer i kraft 1. mars 2019. Spesialistforskriftens nåværende § 12 blir § 14. § 14 første ledd skal lyde:

«En lege som har hatt ferie, sykefravær, permisjoner eller annet lovfestet eller tariffestet fravær på mer enn ti prosent av utdanningstiden i stilling i utdanningens første del, skal få tilbud om å fullføre utdanningens første del hos samme arbeidsgiver etter reglene i denne bestemmelsen.»

Endringene medfører i praksis at ferie skal telle som fravær i spesialistutdanningens første del/LIS1 – slik at maksimalt tillatt fravær på 10% tilsvarer 5,2 uker i sykehus og maksimalt 2,6 uker i kommunen. Begrunnelsen for begrensningen på ti prosent fravær under utdanningens første del er at utdanningsperioden i første del er kortvarig og i tillegg fordelt på to forskjellige typer tjenestesteder.

Forventes endringer i fraværsreglene for LIS1

Ylf og Legeforeningen har i samarbeid med arbeidsgiversiden i både sykehus og kommune jobbet inn mot Helse og omsorgsdepartementet for å prøve å påvirke beslutningen, da dette vil bli altfor snevert.

Det er kommet nytt rundskriv om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger. Les rundskrivet for Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger her.

Helse og omsorgsdepartemmentet skriver nå på sine nettsider at de om kort tid tar sikte på å fremme forslag om utvidelse av forskriftens ramme for fravær under utdanningens første del. Det forventes derfor at beslutningen vil bli endret, og at det vil bli tillatt med større fravær enn det som nå står i reglene. Partene venter nå på forslag til endringer i forskriften fra HOD. Endringene må sendes på høring siden dette gjelder regler i forskrift. Vi vet foreløpig ikke hva som konkret vil bli foreslått, eller hvor lang tid det kan gå før dette er ordnet. I mellomtiden bør man finne pragmatiske måter å håndtere fravær på. Ingen er tjent med en opphopning av resttjeneste, da dette vil skape utfordringer både for den enkelte LIS1 og helsetjenesten.

Mer informasjon vil bli lagt ut på yngreleger.no når det foreligger avklaringer.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer