Nyheter > Fra foreningen

Illustrasjon: mayrum/istock.com

Arbeidsbelastning er ett av fokusområdene for Yngre legers forening i kommende periode. Men hvilke faktorer spiller inn for vår opplevelse av belastning på arbeidsplassen? Nå sender vi ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer for å kartlegge hvordan vi best kan jobbe med dette fremover.

Mange leger opplever stor belastning på jobb, både i vaktsammenheng og på dagtid. Vi får pålagt stadig flere oppgaver uten at andre oppgaver tas bort eller at det tilføres ressurser, og i tillegg gjennomføres mange steder innsparing ved at arbeidstiden kortes ned. Det stilles krav om effektivisering, men effektivisering i form av å løpe raskere fører til mye frustrasjon.

Landsrådet i Yngre legers forening har besluttet at arbeidsbelastning skal være et av fokusområdene vi skal jobbe med fremover. Arbeidsbelastning kan være så mangt. Det kan være vanskelig å definere og avgrense hva arbeidsbelastning er, og dermed hvordan vi skal jobbe med det. Vi kan fokusere på ulike temaer, og samtidig må vi prøve å løfte blikket. Hvor er vi – og hvor skal vi?

Arbeidstidens organisering

Hvordan arbeidstiden organiseres har helt klart betydning for hvor belastende arbeidet oppleves. Lange arbeidsøkter, lange arbeidsuker, hyppige vakter, overtid og uforutsette vakter er alle momenter som bidrar til arbeidspress. Mengden arbeidsoppgaver som skal utføres i løpet av arbeidsperioden vil også bidra til opplevd belastning. Vi var ikke i en konflikt i høst uten god grunn!

Belastende elementer i arbeidet

Mange opplever at det er et misforhold mellom de oppgaver man skal utføre, og de ressurser man har tilgjengelig. I mange avdelinger er andel støttepersonell redusert – eller i noen tilfeller helt fjernet. Som et eksempel er det mange leger som må trille pasientene til undersøkelse eller må sende telefax til samarbeidende institusjon i forbindelse med overflytting av pasient. Samtidighetskonflikter er ikke bare belastende for legen, men kan også utgjøre en fare for de aktuelle pasientene. Dårlig arbeidsmiljø kan være et resultat av for høy arbeidsbelastning, og kan bidra til at belastningen oppleves verre og man trives dårligere på jobb

Hva er belastende arbeid?

 • For mye?
 • For ofte?
 • For lenge?
 • For travelt?
 • For mye ansvar?
 • For lite kontroll?
 • For lite medvirkning?
 • For mange roller?
 • For mange steder samtidig?
 • For mye konflikt?
 • For lite belønning?
 • For lite støtte?

Hvor trykker skoen?

Arbeidsbelastningen ved ulike avdelinger vil være ulik, og i tillegg vil arbeidet ved samme avdeling oppleves ulikt fra person til person. Det er ikke enkelt å finne objektive kriterier for hva som er for belastende. Vi må likevel fokusere på arbeidsbelastning, og har identifisert ulike områder vi tenker er nyttige å se nærmee på:

 • Dagtidsarbeid vs vaktarbeid
 • Pålagte arbeidsoppgaver (Hva skal gjøres når (på vakt vs neste dag), ulike grader av pålegg: klart pålegg fra arbeidsgiver – forventet fra arbeidsgiver men ikke klart uttrykt – forventning fra kollegaer, eller seg selv, eller andre yrkesgrupper)
 • Samsvar mellom ressurser og arbeidsoppgaver? (Økende arbeidsoppgaver uten tilførte ressurser, redusert støttepersonell, redusert arbeidstid uten reduksjon i arbeidsoppgaver
 • Hva gjør vi som andre burde ha gjort?

2. februar møttes en god håndfull av Ylfs foretakstillitsvalgte fra det ganske land til samling på Gardermoen. Tema for dagen var arbeidsbelastning, og vi hadde besøk av dyktige forelesere fra «verden utenfor» som inspirerte og utfordret oss. Vi hadde en engasjert diskusjon, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Anniken Riise Elnes, Jan-Henrik Opsahl, Torgeir Folkestad, Shruti Sharma og Guro-Marte Gulstad Mpote som jobber videre med temaet.

På vårmøtet hadde vi workshop om arbeidsbelastning, hvor vi fikk inn nyttige innspill fra deltakerne som arbeidsgruppa tar med seg i sitt videre arbeid.

Hvor skal vi fokusere innsatsen?

Vi kan jobbe sentralt; gjennom politisk påvirkning og i forhandlingene. Og vi kan jobbe lokalt; også der i forhandlinger, i påvirkningsarbeid mot ledelsen, gjennom vernetjenesten og i arbeidsmiljøutvalget.

I utarbeidelse av arbeidsplan er det krav om aktivitets- og bemanningsplaner, hvor en forutsetning må være at bemanningen er tilstrekkelig for å kunne opprettholde det planlagte aktivitetsnivået. Parallelt med vårt arbeid med å kartlegge arbeidsbelastning, utarbeider vi også et arbeidsdokument som er tenkt å være til støtte for tillitsvalgte i arbeidet med arbeidsplaner, inkludert forsvarlighetsvurdering av disse. Vi har også opprettet kontakt med vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste, for å se hvordan vi best mulig i fellesskap kan bidra til trygge og gode rammer for arbeidshverdagen til yngre leger på norske sykehus.

Spørreundersøkelse

I løpet av mai vil vi kjøre en nasjonal spørreundersøkelse via questback som omhandler arbeidsbelastning. Dette er et grunnleggende arbeid for å se hvordan vi skal jobbe videre. Undersøkelsen sendes ut til alle Ylf-medlemmer via e-post, og vi oppfordrer alle til å besvare denne!

 

Dersom du har innspill til det videre arbeidet rundt tema arbeidsbelastning, er det bare å komme med innspill til Guro-Marte (guromarte@gmail.com). Store og små tanker tas imot med takk!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer